Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

2. Ši privatumo politika (toliau – Taisyklės arba Privatumo politika) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų valdymo, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasi VšĮ Rinkodaros mokykla (toliau – Įstaiga) (juridinio asmens kodas 304628258, registruotos buveinės adresas Loretos Asanavičiūtės g. 14-137, LT-04303 Vilnius) valdo, renka ir tvarko asmens duomenis, kai asmuo naudojasi Įstaigos produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.marketingo-mokykla.lt (toliau – Svetainė).

3. Visi Svetainės lankytojai (toliau – Lankytojas), prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Įstaiga valdytų, tvarkytų ir rinktų vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Taisyklių nuostata, paranda teisę lankytis Svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.

4. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima informacijos apie vykstančius renginius, kainodarą, teikiamas paslaugas, Įstaigos ar su ja susijusių asmenų veiklą, rezultatus, naujienas.

5. Įstaiga turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

6. Kokiais tikslais tvarkomi jūsų duomenys? 

6.1. Sutarčių sudarymui ir vykdymui. Tvarkome asmens duomenis, kurie būtini,  siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Įstaigos klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, išrašyti sąskaitas už paslaugas, atlikti skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.;

6.2. Tiesioginės rinkodaros vykdymui, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;

6.3. Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti;

6.4. Klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti;

6.5  Klientų aptarnavimo kokybei įvertinti;

6.6. Įstaigos teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui;

6.7. Kitais tikslais, kuriais Įstaiga turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums  pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įstaigos teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įstaigą įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą.

7. Kokią informaciją renkame? 

7.1. Informacija apie Lankytojus, kurie registruojasi gauti Įstaigos naujienlaiškius, naujienas, publikacijas, pasiūlymus bei informaciją apie renginius, be kita ko, įsigyja iš Įstaigos prekes ar paslaugas;

7.2. Pagrindinius duomenis, kurie reikalingi 5 dalyje išvardintiems tikslams pasiekti: vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis ir pan.;

7.3. Informacija apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Svetaine, įskaitant Lankytojo IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;

7.4. Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi (užsakymo duomenys, informacija apie užsakovą, sutarties vertę, duomenis susius su mokėjimais ir pan.);

7.5. Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu (užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.);

7.6. Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai;

7.7. Informacija apie Įstaigos pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą;

7.8. Bet kokia kita informacija, kurią Lankytojas gali pateikti Įstaigai bet kuriuo metu, naudodamasis Įstaigos Svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudami su Įstaigos atstovais;

7.9. Registruojantis Lankytojas duoda sutikimą Įstaigai rinkti ir tvarkyti Lankytojo pateiktus asmens duomenis, kad Įstaiga pateiktų Lankytojo užprenumeruotas naujienas, publikacijas, gautų pasiūlymus ir informaciją apie renginius, akcijas.

8. Kaip naudojame jūsų pateiktus duomenis? 

Įstaigos renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams. Įstaiga gali panaudoti Lankytojo asmens duomenis:

8.1. Tam, kad Įstaiga suteiktų Lankytojui galimybę naudotis Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

8.2. Įstaigos naujienų, pasiūlymų, akcijų, pranešimų apie vykstančius / vyksiančius renginius ir kitos su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis Lankytojo nurodytomis priemonėmis. Ši informacija siunčiama, kai Lankytojas išreiškia atskirą sutikimą pažymėdamas varnele atitinkamą laukelį. Lankytojas gali bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami Įstaigai elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų;

8.3. Vykdyti klientų aptarnavimą. Įstaiga turi teisėtą interesą atsakyti į klientų prašymus ar klausimus, pateiktus įvairiais ryšių kanalais.

8.4 Lankytojo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (tris) metus po paskutinio Lankytojo prisijungimo prie Svetainės. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

9. Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

9.1 Įstaiga gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Įstaiga sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. Įstaigos teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Įstaiga siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Įstaiga gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). Įstaiga gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

10. Nuosavybė

10.1 Svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, Įstaigos pavadinimas ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso Įstaigai ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinę nuosavybę reglamentuojančius teisės aktus.

10.2 Be Įstaigos tiesioginio sutikimo Lankytojas neturi teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1 Jūsų pateikti asmens duomenys yra Įstaigos tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą

12. Jūsų teisės

12.1 Lankytojas turi teisę kreiptis į Įstaigą, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Lankytojo teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

12.2. Lankytojas turi teisę:

12.2.1. kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Lankytojo asmens duomenis;

12.2.2. kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti Lankytojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Lankytojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

12.2.3 kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Lankytojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

12.2.4 nesutikti, kad būtų tvarkomi Lankytojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Įstaiga arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

13. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

14. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Lankytojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Įstaigos partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės paslaugų teikimu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais lankytojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

15. Slapukai

15.1. Įstaiga, siekdama padaryti Lankytojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Lankytojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

17. Lankytojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

18. Lankytojas bet kuriuo metu Svetainėje gali susipažinti kokie slapukai yra naudojami.

Kiek saugome jūsų duomenis?

19. Įstaiga skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat techninių įrenginių apsaugą.

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

20. Įstaiga tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Įstaiga užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Baigiamosios nuostatos

21. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė. Visi tarp Svetainės ir Lankytojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

22. Įstaiga neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Įstaigos valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Įstaiga visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

Įstaigos kontaktinė informacija

23. Visais klausimais dėl Svetainės veikimo ir Įstaigos vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu [info@marketingo-mokykla.lt], raštu, adresas [Loretos Asanavičiūtės g. 14-137, LT-04303 Vilnius].